Política de privacitat

Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en navegar o interaccionar per la nostra pàgina web. També s'aplicarà a qualsevol procediment intern de l'empresa que requereixi la recollida de dades, com succeeix als nostres formularis. Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privadesa.


Qui és el responsable de les seves dades personals?

En compliment de l'establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016, informem que les dades de caràcter personal que ens proporcioni

seran tractats per BITSTIPS S.L.U. amb CIF B55214324 i amb domicili social Carretera antiga Amer nº10, 17007, Girona. Correu electrònic: info@comertis.com


Qui és el Delegat de Protecció de Dades Personals?

El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals a BITSTIPS S.L.U. i s'encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades. Podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades Personals a la següent adreça de correu electrònic: info@comertis.com


Quines Dades Personals es recullen i quina finalitat tenen?

Detallem les dades personals que gestionem, així com les seves finalitats.

Dades Finalitat
Borsa de treball Nom, correu electrònic, telèfon, currículum vitae. Gestió d’una borsa de treball legitimada pel seu consentiment.

Conservarem les dades tres anys si el perfil encaixa amb les nostres demandes internes, o bé un any, en el cas que no encaixi.

Formulari de contacte Correu electrònic, nom i telèfon. Contestar la seva pregunta. Legitimat per la seva prèvia consulta.

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

De qualsevol dels apartats anteriors, pot exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, cancel·lació i oposició, indicant-ho per escrit a l’empresa BITSTIPS S.L.U, amb adreça a Carretera antiga Amer nº10, 17007, Girona, o per correu electrònic a l’adreça: info@comertis.com


Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

A continuació li expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

  1. En compliment d'una relació contractual.
  2. Quan ens dóna el seu consentiment.
  3. Compliment d'obligacions imposades per Llei.
Us recordem que podeu revocar el vostre consentiment en qualsevol moment a la següent adreça de correu electrònic: info@comertis.com


Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina web o a les xarxes socials

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, prèviament obtenim el seu consentiment explícit.

El tractament d'aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, solament es tracten estrictament per a la finalitat per la qual s'ha prestat el consentiment.


Dades no pertinents

El Venedor adverteix a l'usuari que, excepte l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, per la qual cosa l'usuari a tot moment haurà de tenir en compte que solament pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequats, pertinents, actuals, exactes i veritables.


Quant temps conservarem les seves dades?

El Venedor guardarà les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per la qual van ser recopilats. Si la directriu és diferent a la indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent.


A qui comunicarem les seves dades?

El Venedor solament cedirà les seves dades en aquells serveis en els quals s'indica i en els casos previstos per una llei.

No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l'usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.


Mesures de seguretat

El Venedor assegura l'absoluta confidencialitat i privadesa de les dades personals recollides, i per això s'han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L'usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d'usuari.


Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

Drets Contingut
Accés Podrà consultar les seves dades personals gestionades pel Venedor.
Rectificació Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes.
Supressió Podrà sol·licitar l'eliminació de les seves dades personals
Oposició Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.
Limitació del tractament Podràs sol·licitar la limitació al tractament de les teves dades en els següents casos:
  • Mentre es comprova la impugnació de l'exactitud de les seves dades.
  • Quan El Venedor no necessiti tractar les seves dades, però vostè les necessitis per a l'exercici o defensa de reclamacions.
Portabilitat Podrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat en format electrònic.

Si considera que no hem tractat les seves dades personals d'acord amb la normativa pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades en l'adreça de correu electrònic info@comertis.com


Per exercitar els seus drets, acompanyi la seva sol·licitud d'una còpia del seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat.


L'exercici dels seus drets és gratuït.